.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน

4. โรงเรียนมีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

7. โรงเรียนส่งเสริมและให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาทุกระดับ

 
 
นายธีระพงษ์ นามสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นางสาวจิตติมา ประวัติพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.116.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 663,960
 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2567
 
 
 
โรงเรียนวังยางวิทยาคม
160 หมู่ 2 บ.หนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130
Tel : 042-577011  Fax : 042-577011
Email : wangyangwit@wyw.ac.th